Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Vinterlås

Vinterlåsen sitter nu på samtliga bilgrindar. GG-nyckeln fungerar till gånggrindarna hela vintern. Under vintersäsongen är det bra om vi hjälps åt att hålla koll på ev. ovälkomna besökare. Två stugor på Rosenvägen har haft inbrott. Gå gärna runt din grannes hus när du besöker området. Förvara inte värdesaker eller alkohol i stugorna!

2021-12-01

Vattnet är avstängt

Både åvattnet och dricksvattnet stängdes av lördagen den 16 oktober. Nu när åvattnet är avstängt måste alla komma ihåg att öppna samtliga kranar för att förhindra frysskador.

2021-11-04

Läs mer

Årsstämma 26 mars 2022

Årsstämman kommer som tidigare att avhållas i Tunabergsskolans matsal. Föreningens medlemsförteckning kommer att vara grunden för fastställandet av röstlängden vid stämman. Avprickning av den röstande kolonisten kommer att ske vid ankomst.

Motionsrätt till årsstämman tillkommer styrelse, revisorer och enskild medlem. Den medlem som önskar få ett ärende behandlat  på årsmötet måste skriva en motion, och den måste uppfylla följande formkrav:

 • Den ska kort beskriva ärendet.
 • Den ska  endast innehålla ett ärende per motion.
 • Den ska innehålla ett konkret förslag som stämman kan anta eller avvisa.
 • Den måste vara daterad och undertecknad, även lottnummer bör finnas med.

Motioner som inte uppfyller dessa krav kommer inte att beaktas.
Förslag och motioner till årsstämman ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022. Styrelsen ska därefter avge yttrande över inkomna förslag och motioner.

Kallelse till den ordinarie årsstämman skickas till medlemmarna tidigast den 26 februari och senast den 12 mars. Till kallelsen kommer att bifogas dagordning samt de övriga möteshandlingar som krävs för stämmans behöriga gång.

FRÅGOR OCH SVAR

På årsmötet 2021 beslutades att höja årsavgifterna och parkeringsavgifterna fr.o.m. 2022, samt att ta ut 1000 kr resp 200 kr extra för säsongen 2021. Funderingar ang detta har uppstått, och här har styrelsen sammanställt frågor och svar som förhoppningsvis kan bringa klarhet åt alla.

 

Läs mer

Att tänka på

 

 • Häcken
  •  häcken får under hela säsongen vara högst 120 cm hög. Är din häck högre, ta ner den till godkänd höjd så slipper du anmodan.
  • utanför häcken har du ansvar för att vägen är rensad från ogräs.
  • har du inväxt av sly i häcken, ta bort det och låt det inte växa upp.
 • Stora träd/barrträd
  • Se information om stora träd här.
  • Se information här angående skötsel av barrträd.
 • Rågångar
  • Rågångarna ska vara tydliga mellan lotterna. Träd, buskar eller annan växtlighet som hänger över till grannen ska tas bort. Och rågångarna ska hållas rena från ogräs.
 • Bråte/skräp
  • Skräp i form av ris, grenar, brädor eller andra upplag av prylar får inte samlas på lotten. Högar av ris och bråte bidrar till att råttor trivs, vilket motverkar föreningens avtal med Anticimex.

Styrelsen ansvarar gentemot Uppsala kommun för att området hålls i gott skick, vilket innebär att styrelsen har rätt att beträda alla lotter och utfärda anmodan om rättelse ifall lotten är misskött.

Här nedan får du tips på företag som kan hjälpa till med beskärning och nedtagning av träd:

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se

City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97,
info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08,
info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71,
kontaktformulär

Läs mer

korta notiser

Parkera rakt på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ska nu åter parkera vinkelrätt mot gatan på era platser. I och med att häcken nu är borttagen finns det gott om utrymme att backa.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.