Årsstämma 26 mars 2022

Årsstämman kommer som tidigare att avhållas i Tunabergsskolans matsal. Föreningens medlemsförteckning kommer att vara grunden för fastställandet av röstlängden vid stämman. Avprickning av den röstande kolonisten kommer att ske vid ankomst.

Motionsrätt till årsstämman tillkommer styrelse, revisorer och enskild medlem. Den medlem som önskar få ett ärende behandlat  på årsmötet måste skriva en motion, och den måste uppfylla följande formkrav:

  • Den ska kort beskriva ärendet.
  • Den ska  endast innehålla ett ärende per motion.
  • Den ska innehålla ett konkret förslag som stämman kan anta eller avvisa.
  • Den måste vara daterad och undertecknad, även lottnummer bör finnas med.

Motioner som inte uppfyller dessa krav kommer inte att beaktas.
Förslag och motioner till årsstämman ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022. Styrelsen ska därefter avge yttrande över inkomna förslag och motioner.

Kallelse till den ordinarie årsstämman skickas till medlemmarna tidigast den 26 februari och senast den 12 mars. Till kallelsen kommer att bifogas dagordning samt de övriga möteshandlingar som krävs för stämmans behöriga gång.

FRÅGOR OCH SVAR

På årsmötet 2021 beslutades att höja årsavgifterna och parkeringsavgifterna fr.o.m. 2022, samt att ta ut 1000 kr resp 200 kr extra för säsongen 2021. Funderingar ang detta har uppstått, och här har styrelsen sammanställt frågor och svar som förhoppningsvis kan bringa klarhet åt alla.