Vad är ett stort träd?

Vad är ett stort träd?
Det finns inget exakt mått på vad ett stort träd är. Ett bra mått i vårt koloniområde KAN vara taknocken. Men ett välvårdat och omskött träd kan vara större än så om det inte sträcker sig ut över rågången, vägen eller skuggar din granne på ett oönskat sätt.

Äppelträd och andra fruktträd
Äppelträd ska vårdas och beskäras regelbundet. Om det inte har blivit gjort på länge, kanske inte på flera år, måste det beskäras. Är det väldigt gammalt och stort kan det behövas en plan för hur beskärningen ska gå till under några år så att trädet inte blir förstört. Meddela styrelsen om du behöver göra en plan för dina träd.
Andra fruktträd som inte beskärs varje år, behöver ändå hållas i ett vårdat skick och inte tillåtas växa ut över rågången, vägen eller skugga din granne på ett oönskat sätt.

Andra lövträd
Se upp med andra lövträd som kan växa sig mycket stora. Kolonilotten är enligt §1 i arrendekontraktet avsedd för odling. Var uppmärksam på träd som självsått sig i rågångar, bakom bodar, vid komposter etc. Det är mycket lättare att ta bort en ung planta av t.ex. björk, lönn eller fläder, än att försöka bli av med ett helt träd som växer på fel plats.

I arrendekontraktet står bl.a. följande: ”Fruktträd och andra träd får inte tillåtas växa till sådan höjd och omfång att de stör de kringboende”.
”Planteringar skall ske så att de bidrar till att koloniområdet i sin helhet företer ett vackert och enhetligt  utseende.”
Detta betyder bl. a. att träd och buskar som vuxit sig alltför stora behöver beskäras eller tas bort. Det skall råda proportion mellan lott, stuga och växtlighet.

Barrträd
Barrträd får förstås inte heller växa sig för stora och omfångsrika. Granar, tallar, enar, tujor m.m. bör inte tillåtas bli högre än att kolonisten kan nå att ansa träden. Även här är det viktigt att tänka på proportioner. Vårt område består av små tomter och ”ministugor”, det blir inte bra att låta barrväxter växa sig alltför stora och omfångsrika.

Sjuka/skadade träd
Förutom storleken på träd och buskar, måste vi också kolla om det förekommer skador. Ett äppelträd med fruktkräfta kan t. ex. orsaka mycket stora skador om det skulle blåsa omkull. Detsamma gäller stora barrträd.

Här kommer förslag på några företag som kan hjälpa till med beskärning eller nedtagning av träd och buskar.

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se
City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97, info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08, info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71, kontaktformulär

Styrelsen, september 2020.